• Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepów kidsbutik.pl

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest P.H. Restyle z siedzibą w Sosnowcu, ul. Białostocka 38/58, 41-219 Sosnowiec.

3.  Program Lojalnościowy obejmuje zarejestrowanych klientów sklepu internetowego kidsbutik.pl  należącego do Organizatora.

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu kidsbutik.pl.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Uczestnikiem programu może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

3. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

4. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym   jest zarejestrowanie się i dokonanie dowolnych zakupów w sklepie kidsbutik.pl.

 

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy się zarejestrować i dokonać zakupów w sklepie kidsbutik.pl.

2. Każdy zarejestrowany klient, który dokona zakupów w  sklepie kidsbutik.pl na kwotę minimum 1 zł otrzyma 1 punkt lojalnościowy.

3. Za każdą wydaną złotówkę należy się jeden punkt lojalnościowy.

4. Wielokrotność kwoty 1 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów (np. kupując produkty o łącznej wartości 100zł klient otrzymuje 100 punktów lojalnościowych, kupując produkty o łącznej wartości 200zł klient otrzymuje 200 punktów lojalnościowych itd...).

5. Aby obniżyć wartość zamówienia o 1 zł klient musi wykorzystać punty w ilości 20 sztuk i analogicznie o 2 zł 40 sztuk, o 3zł 60 sztuk, o 4zł 80sztuk, o 5zł 100sztuk itd...

6. Zebrane punkty klient może wykorzystać w dowolnym czasie.

7. Punkty są automatycznie przypisywane do konta Klienta w momencie kiedy złożone przez niego zamówienie otrzyma nowy status wysłane.

 

 

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

VI. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest P.H. Restyle z siedzibą w Sosnowcu, ul. Białostocka 38/58, 41-219 Sosnowiec. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się  z Organizatorem listownie  albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep@kidsbutik.pl

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym marki kidsbutik oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym marki kidsbutik i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego  sklepu kidsbutik.pl  ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: sklep@kidsbutik.pl

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.  Formularz zgody marketingowej dla uczestników programu lojalnościowego wygląda następująco:

Formularz zgody marketingowej dla uczestników programu lojalnościowego

Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w programie lojalnościowym oraz na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności kidsbutik prosimy o zaznaczenie niżej wymienionej zgody.

☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od kidsbutik.pl, na wskazane przeze mnie w Formularzu dane kontaktowe, informacji handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez kidsbutik.pl.

W każdej chwili może Pan/Pani odwołać tą zgodę, jednakże nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu jej odwołania.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejszym informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest P.H. Restyle z siedzibą w Sosnowcu, ul. Białostocka 38/58, 41-219 Sosnowiec.

Dane kontaktowe: sklep@kidsbutik.pl

Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym marki kidsbutik oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu produktów i usług własnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgoda).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w programie lojalnościowym marki kidsbutik.pl na podstawie zgody.

Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz usługi telekomunikacyjne.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym.

 

Miejscowość……………………, data……………………….                                Podpis………………………………….